skip to content

Department of Pathology

 

Dr Evgeniya (Zhenya) Shmeleva

01223 (7) 65668
Research Associate
Dr Evgeniya (Zhenya)  Shmeleva